رسالت اجتماعی ایرانتاک

  • رسالت اجتماعی در حوزه توسعه دانش کسب و کار مبتنی بر دانش و نیروهای دانشی
  • نقش موثر در سازمانهای صنفی،نهادها و سازمانهای مرتبط با فعالیت اجتماعی
  • اثر گذاری در بهبود وضعیت محیط زیست
  • نقش اثرگذار در مجامع علمی و صنفی در حوزه فعالیت شرکت
  • نقش اثرگذار در تدوین استانداردها، دستورالعمل ها و.. در حوزه فعالیت
  • کمک به توسعه و رشد دانش، کسب و کار دانش بنیان و نیروهای دانشی
  • اثرگذاری و بهبود محیط زیست