آیا در امتحان میانترم مهارت Listening  هم مورد ارزیابی قرار می گیرد؟

خیر، مهارت Listening  و Reading در امتحان پایان ترم مورد بررسی قرار میگیرد.