تعیین سطح به صورت کتبی صورت میگیرد یا شفاهی؟

تعیین سطح آنلاین به دو صورت کتبی و شفاهی از طریق سایت آنتاک برگزار می شود.