سیستم آموزش مجازی ایرانتاک ( آنتاک) چگونه است؟

سیستم آموزش مجازی ایرانتاک ( آنتاک ) برخلاف اکثر سیستم های موجود به صورت پخش فیلم ضبط شده اساتید یا پخش زنده استاد در زمان مشخصی نیست ، بلکه با استفاده از مدرن ترین روش های روز محتوا به صورت اصولی به زبان آموز منتقل و مورد سنجش قرار میگیرد تا آموزش تکمیل شود.