هر کتاب در چند ترم تدریس می شود؟

کتابهای سطوح  Basic , Intermediate  هر کدام سه ترم و دوره های پیشرفته (Advanced) و ((Professional هر کدام 4 ترم می باشند. ( قسمت دوره ها در وبسایت ایرانتاک را مطالعه کنید.)