آیا در طول هر دوره امکان تغییر سطح وجود دارد؟

تا  جلسه 4 بعد از آغاز دوره امکان درخواست جهت تغییر سطح با توجه به نظر استاد و وضعیت زبان آموز در کلاس وجود خواهد داشت.