آیا در نحوه تدریس اساتید تفاوت وجود دارد؟

خیر، همه ی اساتید ایرانتاک یک دوره ی آموزشی مشابه را گذرانده اند و از یک برنامه آموزشی (Progress Chart) یکسان پیروی می‌کنند.