آیا در پایان دوره مدرک خاصی داده می شود؟

بله، پس از پایان هر سطح گواهی فارغ التحصیلی به زبان آموزان اعطا می شود.