آیا مدارک موسسه زبان ایرانتاک برای همه جا معتبر است؟

 

در برخی از کشورها و یا سازمانها بسته به نوع نیاز آن سازمان معتبر می باشد.