آیا مدرک آموزشگاههای دیگر را قبول می کنید؟

مدارک موسسات معتبر قابل قبول است.ولی بدلیل تفاوت در سطح بندی آموزشگاه های مختلف، زبان آموزان بایستی تعیین سطح شوند.