تعداد غیبت های مجاز هر زبان آموز در هر ترم چند جلسه است؟

3 جلسه 1 ساعت و نیم در هر ترم 17 جلسه ای