تعیین سطح چندماه اعتبار دارد؟

از زمان تعیین سطح تا زمان ثبت نام دو ماه.