در ایرانتاک لهجه امریکن تدریس می شود یا بریتیش؟

در کتابهای آموزشی موسسه لهجه امریکن استفاده شده و تدریس می شود. برای کلاس های خصوصی با توجه به نیاز متقاضی از لهجه بریتیش هم استفاده می شود.