زمان بندی آزمونهای میانترم و پایانترم چگونه است؟

جلسه هشتم ترم، امتحان میان ترم و جلسه هفده ام ترم، امتحان پایان ترم برگزار می گردد.