شرایط مشروطی و مردودی چگونه است؟

در صورتی که زبان آموز نمره کمتر از  60 کسب نماید مردود است و باید سطح مورد نظر را مجددا تکرار نماید تا نمره قبولی دریافت کند.

در صورت کسب نمره بین 60 تا 70 زبان آموز بصورت مشروط سطح فعلی را گذرانده و  می تواند در سطح بعدی مشغول به تحصیل شود. اما اگر در سطح بعدی مجدداً نمره کمتر از 70 کسب نماید، مردود شده و نمی­ تواند ارتقاء یابد و می­ بایست سطح مردود شده را مجددا تکرار نماید.