ظرفیت کلاسهای ترمیک چند نفر می باشد؟

کلاسهای ترمیک حداقل 4 و حداکثر 5 نفره اجرا می شود.