نحوه قبولی در امتحانات و رفتن به ترم بعد چگونه است؟

با گرفتن حد نصاب نمره قبولی که در موسسه زبان ایرانتاک 70 تعریف شده است، می توانید به ترم بالاتر بروید.