هدف من فقط کلاسهای مکالمه است و به بحث های گرامری اصلا علاقه ای ندارم. کلاسهای شما چقدر در این زمینه می تواند به من کمک کند؟

با توجه به این مهم که قواعد زبانی از پیش نیازهای پیشرفت مهارت های زبان می باشد، در موسسه زبان ایرانتاک تدریس گرامر به صورت کاملا کاربردی انجام می شود.