هرترم چند جلسه است؟

هر ترم 17 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه می باشد. جلسه 8 جلسه میانترم و جلسه 17 ام جلسه آزمون کتبی پایانترم می باشد.(کلاسهای ترمیک و سه روز در هفته)