هر کتاب چند ترم مورد استفاده قرار می گیرد؟

کتابهای سطح Basic , Intermediate برای سه ترم و کتابهای سطح  Advanced ,Professional  برای چهار ترم برنامه ریزی شده است. ( قسمت دوره ها در وبسایت ایرانتاک را مطالعه کنید.)