چرا بعد از60روز وقفه تحصیلی تعیین سطح مجددا انجام می شود؟

بدلیل اینکه دور بودن از فضای آموزشی به مدت 60 روز منجر به فراموش نمودن مطالب آموخته شده می شود، نیاز به تعیین سطح مجدد دانشجو می باشد. از تاریخ فاینال آخرین ترم که نمره قبولی آن ثبت شده باشد تا تاریخ اقدام به ثبت نام، نباید 60 روز  بیشتر گذشته باشد.